Check your insurance eligibility
EyeMed, Aetna, Humana
We accept most vision insurance plans online, saving you time and money.
Discover more
To proceed, tick the box above to certify you're 18 years or older. If you're not, you cannot proceed with this step.

We're finding your insurance benefits information.
This may take a few minutes.

User not found alert

Make sure the information you entered matched your insurance details.

Check your elibility from the list below:

Eligible for frames discount

Benefit available

Benefit unvailable

Eligible for lenses discount

Benefit available

Benefit unvailable

Eligible for contact lenses discount

Benefit available

Benefit unvailable

User not found alert

Too many failed attempts. For your security, we've temporarely
blocked the insurance look up.


Notice of Nondiscrimination

Discrimination is Against the Law

EYEXAM of California, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of age, gender, sex, religion, color, creed, ancestry, disability, genetic, disposition, height, weight, veteran’s status, gender identity, or expression, sexual orientation, or race.  EYEXAM of California, Inc. does not exclude people or treat them differently because of age, gender, sex, religion, color, creed, ancestry, disability, genetic, disposition, height, weight, veteran’s status, gender identity, or expression, sexual orientation, or race.


EYEXAM of California, Inc.:
 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages
 • If you need these services, contact EYEXAM of California.

If you believe that EYEXAM of California, Inc. has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of age, gender, sex, religion, color, creed, ancestry, disability, genetic, disposition, height, weight, veteran’s status, gender identity, or expression, sexual orientation, or race, you can file a grievance with:

EYEXAM of California at: 1-888-439-3392, by TDD 1-949-364-1289 for the hearing impaired, by submitting an electronic mail to: grievancecoordinator@luxotticaretail.com, or by filling out a suggestion/complaint form available at any EYEXAM of California optometric office and mailing the completed form to EYEXAM of California at the following address:

EYEXAM of California, Inc
P.O. Box 2756
Mission Viejo, CA 92690

If you need assistance or have questions regarding the grievance process, please call EYEXAM at 1-888-439-3392. The Plan also has a TDD line 1-949-364-1289 for the hearing impaired.

If necessary, assistance for those with limited English proficiency or with visual or other communicative impairment is available without charge to assist in the submission and resolution of grievances. EYEXAM of California will ensure that there is no discrimination against any member on the grounds that the member filed a complaint. EYEXAM of California will acknowledge receipt of your complaint in writing within 5 days of receipt and advise you in writing of the disposition of the matter within 30 days of receipt.

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, our Grievance Department is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
(800) 368-1019, (800) 537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Notice of Availability of Language Assistance Services

IMPORTANT: You can get an interpreter at no cost to talk to your doctor or health plan. To get an interpreter or to ask about written information in (your language), first call your health plan’s phone number at 1-888-439-3392. The plan also has a TDD line 1-949-364-1289 for the hearing impaired. Someone who speaks (your language) can help you. If you need more help, call the HMO Help Center at 1-888-466-2219.

IMPORTANTE: Puede obtener la ayuda de un interprete sin costo alguno para hablar con su médico o con su plan de salud. Para obtener la ayuda de un interprete o preguntar sobre información escrita en español, primero llame al número de teléfono de su plan de salud al 1-888-439-3392. El Plan también tiene una línea TDD 1-949-364-1289 para personas con dificultades auditivas. Alguien que habla español puede ayudarle. Si necesita ayuda adicional, llame al Centro de ayuda de HMO al 1-888-466-2219. (Spanish)

重要提示:您與您的醫生或保健計劃交談時,可獲得免費口譯服務。如欲請翻譯員提供口譯,或欲查詢中文書面資料,請先致電您的保健計劃,電話號碼:1-888-439-3392。該計劃為聽障人士提供 TDD 專線 1-949-364-1289。講粵語或者國語人士將為您提供協助。如需更多協助,請致電 HMO 協助中心 1-888-466-2219。(Traditional or Mandarin)

CHÚ Ý QUAN TRỌNG: Quý vị có thể nhận được dịch vụ thông dịch miễn phí khi khám tại bác sĩ hoặc khi liên hệ với chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị. Để nhận được dịch vụ thông dịch hoặc yêu cầu văn bản thông tin bằng tiếng Việt, trước tiên hãy gọi số điện thoại chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị theo số 1-888-439-3392. Kế hoạch này cũng dành một đường dây hỗ trợ máy điện thoại đánh chữ, TDD số 1-949-364-1289, dành riêng cho người khiếm. Sẽ có người nói được tiếng Việt để giúp đỡ quý vị. Nếu quý vị cần được giúp đỡ thêm, hãy gọi Trung tâm Hỗ trợ theo số 1-888-466-2219. (Vietnamese)

MAHALAGA: Maaari kang kumuha ng isang tagapagsalin nang walang bayad upang makipag-usap sa iyong doktor o sa planong pangkalusugan. Upang makakuha ng isang tagapagsalin o magtanong tungkol sa nakasulat na impormasyon sa Tagalog, mangyaring tawagan muna ang numero ng telepono ng iyong planong pangkalusugan sa 1-888-439-3392. Ang Plano ay mayroon ding linya ng TDD 1-949-364-1289 para sa may kapansanan sa pagdinig. Ang isang tao na nakapagsasalita ng Tagalog ay maaaring tumnulong sa iyo. Kung kailangan mo ng dagdag na tulong, tawagan ang Sentro ng Tumutulong ng HMO sa 888-466-2219. (Tagalog)

중요: 의사나 건강 플랜에 이야기할 때 무료로 통역사를 이용할 수 있습니다. 통역사를 이용하거나 한국어로 된 서면 정보에 관해 문의하려면 먼저 건강 플랜 1-888-439-3392 로 전화하십시오. 또한 본 보험은 청각 장애자를 위한 TDD 회선(1-949-364-1289)을 제공합니다. 한국어 구사자가 도와 드릴수 있습니다. 더 도움이 필요하면 HMO 헬프 센터 1-888-466-2219 로 전화하십시오. (Korean)

ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ. Դուք կարող եք խոսել Ձեր բժշկի կամ առողջական ծրագրի հետ՝ օգտվելով թարգմանչի ծառայություններից առանց որեւէ վճարի: Թարգմանիչ ունենալու կամ հայերենով գրավոր տեղեկության մասին հարցնելու համար նախ զանգահարե՛ք առողջապահական ծրագրի հեռախոսահամարով՝ 1-888-439-3392: Պլաննունինաևլսողականսարք TDD 1-949-364-1289 թույլլսողությանհամար: Ցանկացած մեկը, ով խոսում է հայերեն, կարող է օգնել Ձեզ: Եթե Ձեզ լրացուցիչ օգնություն է անհրաժեշտ, ապա զանգահարե՛ք Առողջապահական Օժանդակության Կազմակերպության Օգնության Կենտրոն՝ 1-888-466-2219: (Armenian)

ВАЖНО: Вы можете бесплатно воспользоваться услугами переводчика во время обращения к врачу или в страховой план. Чтобы запросить переводчика или спросить о наличии печатных материалов на русском языке, позвоните в свой страховой план по телефону 1-888-439-3392. План также включает в себя линию телекоммуникации 1-949-364-1289 для имеющих проблемы со слухом. Вам окажет помощь русскоговорящий сотрудник. Если вам нужна помощь в других вопросах, позвоните в справочный центр Организации медицинского обеспечения по телефону TDD 1-888-466-2219. (Russian)

重要:医師またはヘルスプランと話し合うのに、無料で通訳者をご利用いただけます。通訳者のご利用、または日本語で記載情報について問い合わせたい場合は、まずヘルスプランにお電話ください。電話番号:1-888-439-3392。ヘルスプランには、聴覚障害者用のTDDライン (1-949-364-1289) もあります。日本語を理解する者がサポートいたします。さらにヘルプが必要な場合は、HMOヘルプセンター (1-888-466-2219) にお電話ください。 (Japanese)

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ (ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 1-888-439-3392 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਲਈ ਇੱਕ TDD ਲਾਈਨ 1-949-364-1289 ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ (ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ HMO ਹੇਲਪ ਸੇਂਟਰ ਨੂੰ 1-888-466-2219 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। (Punjabi)

TSEEM CEEB: Muaj tus neeg txhais lus pub dawb rau koj kom koj tham tau nrog koj tus kws kho mob los yog nrog lub chaw pab them nqi kho mob rau koj. Yog xav tau ib tug neeg txhais lus los yog xav nug txog tej ntawv sau ua lus Hmoob, xub hu rau koj lub chaw pab them nqi kho mob tus xov tooj ntawm 1-888-439-3392. Hom Kev Pab Kho Mob muaj tus xov tooj ntaus ntawv TDD 1-949-364-1289 rau cov neeg tsis hnov lus zoo. Yuav muaj ib tug neeg hais lus Hmoob pab tau koj.Yog koj xav tau kev pab ntxiv, hu rau HMO Qhov Chaw Txais Tos Pab Neeg ntawm 1-888-466-2219. (Hmong)

महत्वपूर्ण: आप अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य योजना से बात करने के लिए बिना किसी कीमत दुभाषिया प्राप्त कर सकते हैं। दुभाषिया प्राप्त करने या (अपनी भाषा) में लिखित जानकारी के बारे में पूछने के लिए, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य योजना के फोन नंबर 1-888-439-3392 पर कॉल करें। योजना में श्रवण बाधित के लिए एक TDD लाइन 1-949-364-1289 भी उपलब्ध है। कोई व्यक्ति जो (आपकी भाषा) बोलता है आपकी मदद कर सकता है। यदि आपको अधिक सहायता की आवश्यकता है, तो HMO हेल्प सेंटर के 1-888-466-2219 पर कॉल करें। (Hindi)

สำคัญ: คุณสามารถใช้บริการล่ามในการพูดคุยกับแพทย์หรือแผนประกันสุขภาพของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการขอใช้บริการล่าม หรือขอข้อมูลแบบลายลักษณ์อักษรใน (ภาษาของคุณ) ขั้นแรก โปรดโทรติดต่อแผนประกันสุขภาพของคุณที่ 1-888-439-3392 ผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถติดต่อแผนประกันได้ที่หมายเลข TDD 1-949-364-1289 ล่ามที่พูด (ภาษาของคุณ) สามารถช่วยเหลือคุณได้ หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดโทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ HMO ที่หมายเลข 1-888-466-2219 (Thai)