Check your insurance eligibility
EyeMed, Aetna, Humana
We accept most vision insurance plans online, saving you time and money.
Discover more
To proceed, tick the box above to certify you're 18 years or older. If you're not, you cannot proceed with this step.

We're finding your insurance benefits information.
This may take a few minutes.

User not found alert

Make sure the information you entered matched your insurance details.

Check your elibility from the list below:

Eligible for frames discount

Benefit available

Benefit unvailable

Eligible for lenses discount

Benefit available

Benefit unvailable

Eligible for contact lenses discount

Benefit available

Benefit unvailable

User not found alert

Too many failed attempts. For your security, we've temporarely
blocked the insurance look up.

Đơn Khiếu nại

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn dưới đây. Các thông tin bắt buộc được đánh dấu sao (*).

Tên Hội viên            
*      *  
*  
*   *   *   (định dạng 12345-6789)
 
Phương thức Liên lạc *   
 
Loại Hội viên *   
*  
 
Hoàn tất Mẫu đơn Cho *   
 
Đề xuất Hoặc Than phiền. *
 
 

 

 

Sở Quản lý Y tế California chịu trách nhiệm điều chỉnh các chương trình dịch vụ y tế. Nếu bạn có khiếu nại về chương trình y tế của mình, trước hết bạn nên gọi cho chương trình y tế của mình theo số (888) 439-3392 và sử dụng quy trình khiếu nại của chương trình y tế đó trước khi liên hệ với sở. Kế hoạch này cũng dành một đường dây hỗ trợ máy điện thoại đánh chữ, TDD số
(949) 364-1289, dành riêng cho người khiếm. Việc sử dụng thủ tục khiếu nại này không ngăn chặn bất kỳ quyền pháp lý nào hoặc các biện pháp có thể khả dụng cho bạn. Nếu bạn cần giúp đỡ khi khiếu nại về một ca cấp cứu, khiếu nại không được giải quyết thoả đáng bởi chương trình y tế của bạn, hoặc khiếu nại chưa được giải quyết trong vòng h ơn 30 ngày, bạn có thể gọi đến sở để được hỗ trợ. Bạn cũng có thể đủ điều kiện được Đánh giá Y khoa Độc lập (IMR). Nếu bạn đủ tư cách cho IMR, quy tr ình IMR sẽ cung cấp một đánh giá công bằng về các quyết định y khoa do chương trình y tế đưa ra liên quan đến sự cần thiết về y khoa của dịch vụ hoặc cách điều trị đề xuất, các quyết định về mức độ cho cách điều trị có tính thử nghiệm hoặc điều tra nghiên cứu và những tranh chấp về thanh toán cho ca cấp cứu hoặc dịch vụ y khoa khẩn cấp. Sở có số điện thoại gọi miễn phí (1-888-466-2219) và đường dây TDD (1-877-688-9891) cho những người khuyết tật về thính giác và ngôn ngữ. Trang Web trên Internet của sở là www.dmhc.ca.gov có các mẫu khiếu nại, mẫu đăng ký IMR, và hướng dẫn trực tuyến.